Over Stichting Rauwe Kost

Over Stichting Rauwe Kost

Stichting Rauwe Kost maakt ruimte voor de rauwe kant van ‘s-Hertogenbosch door de rauwe randjes van de kunsten bloot te leggen en daarin jonge mensen mee te nemen. Stichting Rauwe Kost geeft ruimte aan het rauwe, het experiment, het gewaagde, het gedurfde, het spraakmakende. Het onaffe wordt geëerd en de jonge geest van 's-Hertogenbosch regeert!

Het betrekken van jonge mensen bij het vormen van de stad is een sociaal-maatschappelijke ambitie die bij uitstek een culturele waarde kent. Immers, cultuur is dat wat de mensen maken en jonge mensen maken nou eenmaal de toekomstige stad. Het blijvend vernieuwen is cruciaal voor een vitale stad die mee gaat met haar tijd. 

De Stichting stelt zich daarom statutair ten doel:

Het vinden, stimuleren, verbinden, begeleiden en presenteren van jonge mensen die hun talenten willen ontwikkelen, teneinde publiek daarvan kennis te laten nemen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het organiseren van evenementen en festivals.
b. het ontwikkelen, promoten en (laten) uitvoeren van educatieprojecten en coachingtrajecten;
c. het vervullen van een platformfunctie;
d. het samenwerken en onderhouden van contacten met andere (culturele)instellingen en (jongeren)organisaties.

Missie en Visie

Missie en Visie

‘s-Hertogenbosch is een schitterende eeuwenoude stad. Vernieuwende initiatieven gedijen echter het best in gebieden met een rauw randje. Om de stad jong van geest te houden zijn vernieuwende initiatieven noodzakelijk. Daarom maakt Stichting Rauwe Kost zich hard voor rauwe rafelrandjes én vernieuwende initiatieven in de stad. We strijden voor het behoud van rauwe gebieden en gebouwen en geven podia aan kunstenaars en muzikanten die operen op grenzen van genres en nieuwe vormen, corss-overs maken, gedurfde (maatschappelijke) thema’s aansnijden en bespreekbaar maken of werken met ruwe materialen en klankkleuren.

Met het oog op de transitie van een verzorgingsstaat naar participatiesamenleving én daarbovenop de corona-crisis, zijn talentontwikkeling en jongeren(cultuur)participatie belangrijker dan ooit! Alle burgers – ook jonge burgers – worden geacht zo goed als mogelijk ‘mee te doen’ en dat lukt het beste door ruimte te bieden aan hun motivaties, talenten en ambities. Dan pas ontstaat een gevoel van ‘eigenaarschap’: het idee dat je als mens invloed hebt op je omgeving, waardoor je je thuis voelt in die omgeving en daaraan ook een steentje wil bijdragen. Daarom is het belangrijk dat jonge mensen ruimte krijgen voor hun eigen ideeën en projecten. Stichting Rauwe Kost biedt deze ruimte en zet jonge mensen aan het roer van hun eigen ontwikkeling én die van hun omgeving.

Onze visie op de toekomst van ‘s-hertogenbosch is een werkelijk bruisende stad die haast overstroomt van de creaties, waarbij de output van experimenten en creatieve processen bepalend is voor de cultuur van de stad én een voorbeeld vormt voor andere steden.

© Rauwkost 2023